slovensko
slovensko
english
english
bosanski
bosanski
 

 


Reference

Garancije za uspješno obavljanje projekta su sljedeće reference:


Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo,
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo,
Vodovod i kanalizacija Sarajevo,
Vodovod i kanalizacija Mostar,
Komunale Ptuj, Velenje,
Vodovod i Kanalizacija Ljubljana,
Vodovod i kanalizacija Cetinje,
Vodovod i kanalizacija Podgorica,
Telekom Slovenije,
BH Telekom,
Općine Stari Grad Sarajevo, Banovići, Čelić, Fojnica, Konjic, Sanski Most,
IPSA Sarajevo,
Zavod za saobraćaj,
Grad Ljubljana,
Slovenske Željeznice,
Hrvatske Željeznice,
Ljubljanski urbanistički zavod,
Energetika Ljubljana,
Općina Krško,Općina Medvode...

U navedenim organizacijama osim isporuke standardnih programa, napravili smo mnoga programska rješenja koja se odnose na pravljenje digitalnog katastra, kreiranje klijent/server arhitekture GIS-a i programska rješenja u oblasti razvoja, modeliranja i obavljanja poslovnih procesa u organizacijama na GIS i Internet/Intranet platformi. Nakon implementacije naših rješenja u većini organizacija postali smo strateški partneri za primjenu GIS-a i razvoja uopće.

Napravili smo niz rješenja u oblasti pravljenja digitalnog katastra zemljišta i digitalnog katastra komunalnih uređaja i instalacija.


Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

Završili smo projekat za kreiranje digitalnog zbirnog katastra podzemnih instalacija za Kanton Sarajevo.

Projekat se sastojao od nabavke specifične računarske opreme za GIS (Skener AO, Ploter AO, računari i mreža). U programskom dijelu projekat smo zasnovali na Autodesk rješenjima.

Uspostavili smo server za GIS podatke (Autodesk Map Guide) i lokalnu mrežu.

Napravili smo digitalni topografski ključ za sve znakove iz katastra komunalnih uređaja a prema važećem pravilniku u BIH.

Sa programskim rješenjem je započeta digitalizacija zbirnog katastra komunalnih uređaja i instalacija, razmjere 1: 500. Napravljeni digitalni kataskatrski plan je detaljno testiran od strane stručnih lica iz oblasti katstatra. Digitalni katastarski plan je prihvaćen i usvojen u Zavodu. Već danas se vrši zvanično izdavanje kopija katastra iz digitalnog katastarskog plana.

U okviru povezivanja DKP-a sa analognim planovima kao i definiranja procedure ulaza, kartiranja, provođenja u digitalni oblik, kontrole i arhiviranja elaborata geodetskog snimanja uradili smo programsko rješenje nazvano "PROVOĐENJE ELABORATA GEODETSKOG SNIMANJA U DIGITALNOJ I ANALOGNOJ FORMI". Ovim programskim rješenjem se vodi proces vođenja elaborata o snimanju katastra. Rješenje je napravljeno na najmodernijoj mrežnoj platformi sa centralnim GIS serverom. Omogučen je tabelarni i grafični pregled ažurnosti katastra za sve uposlene u katastru.

Na početak


Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

U ovom zavodu u kojem je postojao veliki broj digitalnih podataka u različitim formatima. Povezali smo sve njihove podatke u jednu cjelinu i uspostavili smo klijent/server arhitekturu GIS-a . Tako danas svi uposleni imaju dostup do podataka na jednostavan nacin sa upotrebom web petraživača.

Realizirana su i programska rješenja za izdavanje i pračenje urbanističkih mišljenja kao i posebna programska rješenja za unos katastraskih parcela na GIS server, istovremenu od strane više korisnika.

Na početak


Vodovod i kanalizacija Sarajevo

Završen je veliki projekat implementacije GIS-a u oblasti korištenja katastra svih komunalnih vodova vodovodne i kanalizacione mreže, objekata, armatura, ulica i drugih pratećih elemenata. Sarajevska mreža ima cca 1.000 km vodovoda i 1.500 km kanalizacije, cca 55.000 vodomjernih mjesta, preko 600 geodetskih listova. Svi podaci i grafički i numerički su smjesteni na GIS server na koji pristupa cca 140 korisnika sa izdvojenih lokacija, sa mogućnošću unosa podataka, pregledavanja, štampanja i dr. Jedan broj značajnih operativnih aktivnosti ovog preduzeća, povezanost sa eksternim tabelama iz poslovno informacionog sistema (Oracle) implementiran je kroz GIS za šta su propisane odgovarajuće procedure u sklopu ISO standarda 9001.

Za sve dodatne informacije o nabrojanim referencama stojimo vam na raspolaganju.

Detaljan opis

Na početak


© Copyright 2012 KING IT d.o.o. Sva prava zadržana.